• De Centrale As vroeg uiteraard veel aandacht. Dit project zal in 2017 kunnen worden afgerond. Parallel met het realiseren van de weg als zodanig dient nagedacht te worden over de benutting van economische mogelijkheden en kansen voor NO-Fryslân die door de aanleg van De Centrale As worden geopend.
 • Niet minder dan een flinke opwaardering van N 358 (De Skieding) is onze inzet bij de vele gesprekken met de Provincie Fryslân en de gemeenten.
 • ONOF heeft zitting in het overleg van de gemeenten, waarin de sectoren Economie, Recreatie & Toerisme aan de orde komen (ERT overleg).
 • De zogenaamde ANNO-projecten worden in dat ERT overleg met ons besproken. In 2012 t/m 2015 zijn forse investeringen voorbereid en in uitvoering genomen op het gebied van infrastructuur, ontwikkeling van Recreatie & Toerisme, verbetering vaarwegen (Sud-Ie) en toeristische voorzieningen (watersporthavens), en dergelijke. Omdat eind 2015 het project ANNO 1 werd afgesloten moest al in 2015 een 2e ANNO-programma worden vastgesteld. De ONOF heeft ten aanzien van diverse economische onderwerpen zijn inbreng geleverd.
 • Inkoop & Aanbesteding: de overheid (gemeenten) is een grote partij in de markt. Van belang is dat het lokale bedrijfsleven als leveranciers van goederen en diensten zoveel mogelijk wordt ingeschakeld. Het overheidsbeleid dient hierop te zijn afgestemd. De ONOF dringt hier niet aflatend op aan.
 • De ONOF heeft haar inbreng geleverd bij de aanzetten tot regiomarketing, de DWAANDE-actie, en imago bevorderende activiteiten voor NO-Fryslân. Mede hierdoor is in 2014 opgericht de Stichting RMT, die wordt bestuurd door ondernemers uit de sector recreatie & toerisme, en met een flinke overheidssubsidie als steun in de rug de verdere ontwikkeling voortvarend ter hand neemt.
 • Bedrijven zijn gebaat bij goede lokale voorzieningen, waardoor het in onze regio voor medewerkers  aangenaam “wonen en werken” is. ONOF ijverde in de afgelopen jaren voor maximaal behoud van zorg (Sionsberg, De Friesland Zorgverzekeraar) en goed (technisch) beroeps- en voortgezet onderwijs in frequent contact met gemeenten en Stichting De Gouden Driehoek.
 • Jaarlijks wordt het ONOF Congres georganiseerd. In de afgelopen werd aandacht gegeven aan duurzaamheid, nieuwe vormen van handel drijven, concentratie op steden, bevolkings- en economische krimp. Opvallend is de grote behoefte aan onderling collegiale contacten tijdens deze congressen.

Waar staat ONOF voor

 • Collectieve belangenbehartiging bedrijfsleven bij overheden
 • Versterking sociaal- economisch klimaat
 • Versterking ondernemersnetwerken
 • Versterking arbeidsmarkt en bevordering beroepsonderwijs